UK Suddi
The news is by your side.

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಬಯಕೆಗಳು ತೀರುವವರೆಗೂ
ಸಾಲವಾಗಿ ಬೇಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಬಯಕೆ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ

ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರೂ ಸನಿಹ ಸುಳಿಯದ ಸಂಬಂಧಗಳು
ನಗುವಾಗ ನಗಿಸಿ

ಅಳುವಾಗ ಅಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಭಾವನೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ

ಬದಲಾಗು ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಸ್ನೇಹಿಸಿ ಸನಿಹವಾಗಿ

ನಂಬಿಸಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಸಿ

ಹೃದಯವನ್ನೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಸಂಬಂಧಗಳು
ನೆನಪುಗಳು ಬರಲೆಂದು

ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ದೂರಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಸಂಬoಧಗಳಿಲ್ಲದಿರೆ ಸಾಯುವೆನೆoದಾಗ

ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರೆತು ಚಿಂತಿಸದಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು
-Siddhkirti

Comments